Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van massagepraktijk Maria van de Weijer en de cliënt. Dit formulier dient voorafgaand aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te worden ondertekend. Eén exemplaar is voor de cliënt en één exemplaar dient de hulpverlener in het dossier van de cliënt op te bergen.

 

Afspraken.
Een afspraak die je telefonisch, via social media of via deze website maakt, is bindend en kan ook alleen telefonisch, via social media of via de mail worden verzet of afgezegd. Tot uiterlijk een dag (24 uur) van te voren kan je een afspraak kosteloos verzetten of afzeggen. Bij afzeggen of verzetten op de dag zelf brengt massagepraktijk Maria van de Weijer  50% van de behandelingskosten in rekening. Wanneer je niet op komt dagen brengen wij 100% van de behandelingskosten in rekening. Voor beide gevallen geldt een uitzondering voor urgente verhindering.

Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar. 

Betalingen.
Massagepraktijk Maria van de Weijer vermeldt alle prijzen van behandelingen. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of via betaalverzoek te voldoen.

Intakegesprek.
Tijdens de eerste afspraak stel ik een aantal vragen (anamnese) over eventuele ziekte, lichamelijke conditie, medicijngebruik, relevante medische geschiedenis en of hij / zij nu onder behandeling is van een arts of specialist, leefgewoontes en je verwachtingen van de massage of behandeling. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geven van (juiste) informatie. Aan de hand van deze informatie, maar ook tijdens de behandeling, kunnen wij besluiten je niet (verder) te behandelen en je door te verwijzen naar een arts of specialist. Heb je klachten en twijfel je of je gemasseerd mag worden? Vraag dit dan eerst na bij je arts.

Bedenk of er nog andere belangrijke dingen zijn die Massagepraktijk Maria van de Weijer moet weten om de behandeling een zo goed mogelijk resultaat te geven.

Achtergehouden informatie.
Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de (huis)arts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Aansprakelijkheid.
De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te vertrekken aan de therapeut. Elle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en /of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt. 

Massagepraktijk Maria van de Weijer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 

Disclaimer.
De behandelovereenkomst, het privacy statement en de op de website en andere media vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk Maria van de Weijer ten allen tijde worden gewijzigd. Dit betreft onder andere het aanbod van Massagepraktijk Maria van de Weijer, de tarieven en de openingstijden. 

Prijswijzigingen en typfouten zijn onder voorbehoud. 

Uitsluiting.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij / zij deze eenzijdig beëindigen. Wel worden de kosten van de afspraak dan berekend.

Massagepraktijk Maria van de Weijer is gerechtigd de massage niet aan te vangen of per direct af te breken met behoudt van betaling als zich het volgende voordoet:

– Onjuiste informatieverstrekking betreft ziektegeschiedenis
– Drank of drugsgebruik
– Onwenselijk gedrag, foute opmerkingen / vragen.

Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de  therapeut. 

Massagepraktijk Maria van de Weijer biedt geen erotische behandelingen aan. Indien ik het idee krijg dat de cliënt hiervoor een afspraak heeft gemaakt, dan wordt de afspraak afgerekend en verlaat de cliënt zonder behandeling de praktijk. Verdere afspraken zijn dan uitgesloten.

Massagepraktijk Maria van de Weijer behoudt zich het recht om klanten te weigeren, ook zonder opgaaf van redenen.

Medisch.
Massagepraktijk Maria van de Weijer is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten. 

Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van massagetherapie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandeling traject. 

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist. 

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. 

Contra-indicaties.
Massagepraktijk Maria van de Weijer kan geen massagebehandeling geven wanneer er bij de cliënt sprake is van een contra-indicatie. Zie voor meer informatie hierover het blokje ‘contra-indicaties’ op de pagina behandelingen.

Verplichting.
Massagepraktijk Maria van de Weijer zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De therapeut bespreekt vooraf met de cliënt welke behandeling er gegeven gaat worden. 

Indien wij het idee hebben dat het raadzaam is om eerst een arts te raadplegen, heeft massage praktijk Maria van de Weijer het recht om de behandeling te staken tot nadere positieve informatie van de arts. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen. 

 

Voor massagetherapie gelden strengere regels. Klik hier voor een behandelovereenkomst en zie privacyverklaring op mijn website.