Privacyverklaring

Massagepraktijk Maria van de Weijer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie VBAG De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. Als therapeut ben ik daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren complementaire Zorg (RBCZ). Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren. 

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik werk met een digitaal dossier, die beveiligd is met respectievelijk sloten en wachtwoorden. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
•  Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
•  Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete                  (schriftelijke) toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats.
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.
Verzekering en/of polisnummer.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling.
Prestatiecode.
De kosten van het consult.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:
Mjindiad.nl Een professioneel dossier- en administratiesysteem in de cloud. de leverancier is ook gehouden aan strikts AVG eisen. 
one.com Webbeheerder. Mailwisseling via de website.
Accountant / Boekhouder – Heeft alleen inzage inkomsten /uitgaven
Google.
Facebook 

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. statistische gegevens en voor het meten van het bezoekgedrag van de website.

PRIVACY DELEN MET ANDEREN

Massagepraktijk Maria van de Weijer verstrekt je persoonsgegevens alleen, op jouw verzoek, aan derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Massagepraktijk Maria van de Weijer is gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Alleen bij overlijden of onverwacht ernstige ziekte van Maria van de Weijer wordt zorggedragen voor het overdragen van de dossiers, aan een collega therapeut, en worden cliënten benaderd met de vraag of de dossiers vernietigd of overgedragen mogen worden. Met deze collega therapeut is een waarnemingsovereenkomst afgesloten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2023 te Megen. 
Maria van de Weijer kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.