Behandelovereenkomst

WGBO

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld:

● recht op informatie;
● toestemmingsvereiste voor een behandeling;
● de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
● recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
● geheimhouding van cliëntgegevens.

1 . Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.         Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q.                 gespecificeerd.

Zie PR 520 Hantering dossier voor de RBCZ sectoren.
De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit is kosteloos (met uitzondering van buitensporige verzoeken). Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er aan aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

Wkkgz
De hulpverlener, aangesloten bij de VBAG, is gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverlener een klachtenfunctionaris (Quasir) moet aanstellen en is aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie (Zorggeschil). Meer informatie hierover is te lezen op:
https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het werken met de meldcode is verplicht voor o.a. professionals in de gezondheidszorg. Handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt de professional om goed te reageren bij vermoedens en signalen van verwaarlozing, geweld of misbruik. Wanneer ik tijdens het contact het vermoeden heb dat hier sprake van is bespreek ik deze met u en onderneem actie volgens de meldcode signalenkaart. www.kadera.nl

Algemene betalingsvoorwaarden

I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
II. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig
annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en
billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
III. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt
direct na de behandeling contant of via een tikkie betaald te worden. De factuur wordt daarna via de mail
verstuurd. Het overmaken van het bedrag dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
IV. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt ingebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
V. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering
sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
VI. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
VII. Voor informatie over de algemene voorwaarden, de klachtenregeling en de privacyverklaring verwijzen we u naar onze website www.massagetherapiemvdw.nl

Privacy
*Doorstrepen wat NIET van toepassing is:

  • De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Maria van de Weijer gelezen welke vermeld staat op de website van praktijk Maria van de Weijer.
    De cliënt stemt wel / niet met dit privacyreglement.
  • De cliënt is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en cliëntendossier en geeft hier wel / niet toestemming voor.
  • De cliënt geeft wel / niet toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor toesturen, via e-mailadres/whatsapp dat door de cliënt is opgegeven, van afspraakherinneringen / aanbiedingen / nieuwsbrieven e.d.
  • De cliënt geeft wel / niet toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. de behandeling.
  • Informatie: De cliënt stelt het wel / niet op prijs dat informatie vooraf bij de huisarts, specialist of collega, hulpverlener, wordt ingewonnen.
  • Verslag: De cliënt stelt het wel / niet op prijs dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan aan de huisarts en/of collega/verwijzer.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
20 jaar na het laatste contactmoment (volwassenen) 20 jaar na het laatste contactmoment vanaf het 18e levensjaar (Minderjarigen)

Gegevens van de cliënt:
● Achternaam:
● Roepnaam:
● Voorletters:
● Geboortedatum:
● Adres:
● Postcode en woonplaats:
● Telefoon:
● E-mail:

1. Waaruit bestaat de hulpvraag?
2. Indien er sprake is van een klacht, hoelang heeft u deze klacht? Sinds (datum):
3. Welke artsen heeft u geraadpleegd? S.v.p. met naam en specialisatie(s)
4. Indien bekend, wat is de diagnose van de huisarts /specialist?
5. Wat zijn de adviezen van uw huisarts/specialist?
6. Wat is het resultaat van de gevolgde behandelingen tot nu toe?
7. Bent u momenteel onder medische/psychologische/psychiatrische behandeling? Ja / nee*
8. Welke alternatieve/additionele therapieën heeft u voor deze klacht(en) naast de reguliere al gevolgd?
9. Andere opmerkingen/nadere informatie (eventueel onder vermelding van bijlagen):

Datum:
Plaats:
Naam hulpverlener:
Handtekening cliënt:

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het medisch dossier bij
de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt c.q. ouder(s) en/of verzorgers.